Mammuttihirsi – tietosuojaseloste

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Tällä selosteella täytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen rekisterinpitäjän velvollisuus ylläpitää selostetta vastuullaan olevista henkilötietojen käsittelytoimista.

1. Rekisterinpitäjä

Mammutti Talotehdas Oy

Y-tunnus: 3147326-5

Osoite: Ouluntie 972, 91300 Ylikiiminki

Sähköpostiosoite:

Puh: 020 733 4343

2. Käsittelyn tarkoitukset

Käsittelyn tarkoituksena on henkilötiedosta riippuen jokin seuraavista henkilötietolain 8 § 1 momentin tarkoittamista tilanteista:

2.a) Rekisteröidyn toimeksianto

b) Rekisteröidyn sopimuksen täytäntöönpano

3. Rekisteröidyn elintärkeä etu

4. a) Käsittelystä säädetään laissa

b) Käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä

5. a) Asiakkuus, palvelusuhde, jäsenyys

b) Muu em. verrattava suhde

6. Konsernin tai taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita tai työntekijöitä koskevat tiedot ja näitä tietoja käsitellään kyseisen yhteenliittymän sisällä.

7. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

8. Kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.

Henkilötietolain 11 §:n tarkoittamia arkaluonteisia tietoja käsitellään kun kyseessä on henkilötietolain 12 § 1 momentin mukainen:

1. Suostumus

2. Rekisteröidyn itse julkiseksi saattamat eräät tiedot

3. Rekisteröidyn tai toisen henkilön elintärkeä etu ja rekisteröity on estynyt antamasta suostumustaan

4. Oikeusvaateen laatiminen, esittäminen, puolustaminen tai ratkaiseminen

5. a) Käsittelystä säädetään laissa

b) Käsittely johtuu rekisterinpitäjälle

6. Ammattiliittoon kuuluminen, rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvoitteiden noudattamiseksi työoikeuden alalla

7. Tietosuojalautakunnan lupa

Henkilötietojen käsittelyperuste on ilmoitettu erikseen jokaisessa rekisteriselosteessa.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

1. Asiakasrekisteri, sisältää asiakassuhteen hoitoa varten tarvittavat henkilötiedot. Tietoja käytetään esimerkiksi laskutukseen, tavaratoimitukseen sekä luottotietojen tarkistukseen ja pankkitakausten hakemiseen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: Asiakkaan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinosoite, rakennuspaikan osoite sekä luottotiedot.

2. Henkilöstörekisteri, sisältää palkkahallinnon operatiiviseen toimintaan tarvittavat henkilötiedot sekä työnantajan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi tarvittavat tiedot.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: työntekijän nimi, henkilötunnus, osoite, tilinumero, verokortti, veronumero, työsopimukset sekä palkkaotteet.

3. Henkilökorttirekisteri. Rakennustyömailla työskentelevällä tai vierailevalla henkilöstöllä tulee olla henkilökortti, josta käy ilmi henkilön nimi, työnantaja sekä veronumero.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: rekisteröidyn nimi, toimenkuva, veronumero ja työnantaja.

4. Alihankintarekisteri, sisältää alihankkijoiden palveluksessa olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, joita käytetään lakisääteisen työnajanseurannan ja sen raportoinnin hoitamiseen ilmoitin.fi- palvelun kautta.

Alihankintarekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, veronumero, puhelinnumero ja sähköposti.

5. Rekrytointirekisteri (täsmähaku), sisältää työtehtävän henkilövalintaa varten tarvittavat tiedot.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot vaihtelevat sen mukaan, mitä tietoja työnhakijat itsestään ilmoittavat. Rekisteri sisältää työhakemuksia ja Cv:tä sekä hakijoiden yhteystiedot, kuten osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

6. Rekrytointirekisteri (avoin haku), sisältää tietoja, joita käytetään ns. hiljaisen haun ja avoinna jo olevien työtehtävien henkilövalintoja varten.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot vaihtelevat sen mukaan, mitä tietoja työnhakijat itsestään ilmoittavat. Rekisteri sisältää työhakemuksia ja Cv:tä sekä hakijoiden yhteystiedot, kuten osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

7. HPA- rekisteri, jonka sisältämiä henkilötietoja käytetään rekrytoinnin apuvälineenä hakijan suostumuksella.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli

8. Markkinointirekisteri, sisältää henkilötietoja, joita käytetään tapahtuma- ja kampanjaviestintään sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen suoramarkkinoinnin keinoin.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4. Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei tämä ole pakollista viranomaissäädöksen tai -päätöksen johdosta tai toimeksiannosta johtuvan syyn vuoksi. Tietyissä erityistapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille ja tällöin luovutusmahdollisuudesta on ilmoitettu jokaisessa rekisteriselosteessa.

5. Henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötietojen poistamisen suunnitellut määräajat vaihtelevat sen mukaan, mitä varten kyseiset henkilötiedot on kerätty. Poistamisen määräajat on ilmoitettu erikseen jokaisessa rekisteriselosteessa.

7. Kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

ATK:lla käsiteltävät tiedot sijaitsevat yhtiön koneilla ja/tai palvelimilla, joiden tietoturvallisuudesta huolehditaan siten, että niihin on pääsy on niillä henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät näiden tietojen käsittelyä. Lisäksi tiedot on suojattu salasanoin ja koneet/palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Fyysiset tiedot pidetään hyvässä järjestyksessä ja ne sijaitsevat lukituissa tiloissa.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Tilaa esitteitä, kysy hirsirakentamisesta, jätä palautetta tai tarjouspyyntö.